Scroll

Polityka prywatności

 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Techmo sp. z o.o. Krakowie przy ul. Torfowej 1/5 (30-384 Kraków). Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów licencyjnych na produkty i usługi Techmo sp. z o.o.

 3. Poprzez zaakceptowanie warunków licencji jednocześnie wyrażona zostaje zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Techmo sp. z o.o. w Krakowie danych Użytkownika, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, spełnienia obowiązków księgowych, podatkowych oraz innych nałożonych przepisami prawa. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane mogą zostać wykorzystane na prowadzenie marketingu bezpośredniego.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy.

 5. Podane przez Użytkowników dane osobowe Techmo sp. z o.o. w Krakowie zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności w niniejszym brzmieniu. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz uczestniczące w realizacji umowy. Dane zabezpieczone są przed ich  udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Techmo sp. z o.o. w Krakowie oraz wyrażona wprost zgoda na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów znajdujących się w ofercie Techmo sp z. o.o.

 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do właściwego organu sprawującego kontrolę nad zasadami korzystania z danych osobowych.

 8. Techmo sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość modyfikacji danych osobowych poprzez zgłoszenie zmiany danych mailowo. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować przekazując je za pośrednictwem kontaktu mailowego pod adresem privacy@techmo.pl.

 9. Dane podawane przez Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń.

 11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ  http://techmo.pl/

1. Informacje ogólne
1.1 Techmo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-384 Kraków, ul. Torfowa 1 lok 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000455399, posiadającą NIP: 6762464155, nr REGON: 122823715, (dalej: Techmo),  na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszym ustala następujący Regulamin strony internetowej http://techmo.pl/ .
1.2 Regulamin ma za zadanie określić zasady świadczenia usług oraz ich warunki techniczne. 
1.3 Zasady pobierania i przetwarzania danych Użytkownika reguluje Polityka Prywatności http://techmo.pl/polityka-prywatnosci 

2. Rodzaj świadczonych usług  
2.1 Funkcjonalność strony internetowej http://techmo.pl/ polega na świadczeniu Użytkownikom usługi polegającej na przedstawieniu informacji dotyczących Techmo jego działalności, usług i produktów.
2.2 Funkcjonalność strony internetowej http://techmo.pl/ ograniczona jest wyłącznie do warstwy informacyjnej. 

3. Zasady korzystania ze strony http://techmo.pl/ 
3.1 Użytkownikiem jest podmiot posiadający dostęp do sieci Internet, który realizując zasady opisane w niniejszym regulaminie korzysta z funkcjonalności strony internetowej http://techmo.pl/ .
3.2 Z podstawowych usług świadczonych przez Techmo mogą skorzystać wszyscy Użytkownicy, nie jest do tego wymagane założenie konta Użytkownika.
3.3 Rejestracja Użytkownika poprzez podanie imienia oraz adresu email niezbędne jest wyłącznie dla dostępu do usługi Newsletter.
3.3 Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej http://techmo.pl/ jest nieodpłatne i dobrowolne. 
3.4 Użytkownik może korzystać ze strony wyłącznie na własny rachunek, przy czym zabronione jest pobieranie całości baz danych strony internetowej i powtórne ich wykorzystanie oraz automatyczne pobieranie treści baz danych. 
3.5 Sprzeczne z Regulaminem jest wykorzystanie treści, danych lub funkcjonalności strony internetowej http://techmo.pl/ w celu prowadzenia działalności naruszającej interes Techmo przez Użytkownika, w szczególności ich komercyjne wykorzystanie.
3.6 Dla korzystania ze strony niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika warunków technicznych dla przeglądania strony internetowej opisanego w punkcie 8 poniżej oraz zapewnienie sobie dostępu do sieci Internet, co może wiązać się z opłatami na rzecz podmiotów trzecich. 
3.7 Strona http://techmo.pl/ korzysta z plików Cookies. 

4. Obowiązki Techmo
4.1 Techmo podejmuje starania, by zapewnić funkcjonowanie strony internetowej Http://techmo.pl/ w sposób ciągły i bezpieczny dla Użytkownika, tym niemniej mogą wystąpić przerwy dla jej naprawy, aktualizacji, a także z uwagi na przyczyny od Techmo niezależne, o czym, w miarę możliwości Użytkownicy będą informowani. Techmo nie odpowiada za wynikające z przerwy w działaniu strony internetowej szkody. 
4.2 W związku z informacyjnym przeznaczeniem treści i funkcjonalności strony http://techmo.pl/, korzystanie z niej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. 
4.5 Użytkownik odpowiada za sposób korzystania przez siebie ze strony internetowej http://www.techmo.pl/ oraz za wszelkie tego następstwa, w tym potencjalne szkody. 
4.6 Techmo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania ze strony internetowej http://techmo.pl/ sprzecznie z prawem lub Regulaminem oraz szkody wywołane działaniem czynników niezależnych od Techmo. 

5. Własność intelektualna 
5.1 Układ strony http://techmo.pl/, jej funkcjonalność, zawarte na niej materiały tekstowe i graficzne oraz znaki towarowe podlegają ochronie prawnej. 

6. Postępowanie reklamacyjne 
6.1 Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z uwagi na niewykonanie lub wadliwe usługi świadczonej elektronicznie, związanej z funkcjonalnością strony internetowej. Reklamacja musi zawierać imię i adres email Użytkownika oraz opis przyczyny reklamacji. 
6.2 Adres email dla złożenia reklamacji: legal@techmo.pl
6.3 Techmo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania. Użytkownik otrzyma informację zwrotną na podany w reklamacji adres email.  

7. Informacje dla konsumenta
7.1 Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z przykładowych sposobów pozasądowych mechanizmów reklamacyjnych oraz rozwiązywania sporów:
a) Użytkownik może wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej (na podstawie art. 36 Ustawy o Inspekcji Handlowej Dz.U. 2001 nr 4 poz 25) o wszczęcie postępowania mediacyjnego celem zakończenia sporu wynikłego z umowy o świadczenie usług
b) Użytkownik może wystąpić do stałego sądu konsumenckiego (na podstawie art. 37 Ustawy o Inspekcji Handlowej Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25) o rozstrzygniecie sporu wynikłego z umowy o świadczeniu usług
c) Użytkownik może skorzystać z europejskiej platformy ODR dla rozwiązywania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

8. Warunki techniczne korzystania ze strony http://techmo.pl/
8.1 Dla prawidłowego korzystania z funkcjonalności strony http://techmo.pl/ niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika podanych wymogów technicznych:
a) urządzenie (jak komputer, tablet, smartfon) mające dostęp do sieci Internet o przepustowości nie niższej niż 500 KB/s
b) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari w wersji utrzymywanej przez producenta w okresie wsparcia technicznego, pozwalająca na obsługę  technologii cookies
c) włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej
d) dla skorzystania z usługi Newsletter konieczna jest rejestracja oraz posiadanie aktywnego konta email na serwerze poczty internetowej, która pozwala na otrzymywanie tego typu wiadomości
8.2 Użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy używany przez niego sprzęt oraz oprogramowanie odpowiada określonym powyżej wymogom technicznym. 
8.3 Korzystanie z programów blokujących niektóre funkcjonalności przeglądarek internetowych jak np. AdBlock może powodować niewłaściwe działanie strony internetowej.

9. Rozwiązanie umowy
Umowa o świadczenie bezpłatnych usług świadczonych przez Techmo ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej.

10. Data wejścia w życie
10.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.9.2022r. 
10.2 Techmo ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie 7 dni po jego publikacji na stronie internetowej http://techmo.pl/. 
10.3 Brak akceptacji zmian w Regulaminie przez Użytkownika powoduje niemożność świadczenia usług związanych z funkcjonalnością strony internetowej. 
10.4 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów Użytkownika z  Techmo jest prawo polskie. W sprawach nieprzewidzianych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
10.5 W przypadku powstania sporu, Użytkownik i Techmo będą dążyli do rozwiązania sporu polubownie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Zadzwoń Napisz